Скочи на садржај

Нацрт Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд – мишљење, примедбе и предлози

  • од

У складу са позивом који је упућен заинтересованој јавности, Градском секретаријату за заштиту животне средине упутили смо допис са коментарима на Нацрт Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд.

 

 

Предмет: Нацрт Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд – мишљење, примедбе и предлози

 

Поштовани,

 

Обраћамо вам се у складу са позивом, који је упућен заинтересованој јавности да достави коментаре на Нацрт Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд (у даљем тексту Нацрт Плана).

Мишљења смо да Нацрт Плана представља искорак у односу на претходни План квалитета ваздуха, али да је због здравља грађана неопходно унапредити предложене краткорочне и средњерочне мере, пре свега оне које се односе на гашење котларница за даљинско грејање.

На страни 109 Нацрта Плана наводи се, на основу анализе података мерења, да на локацији Степа Степановић чак 64% емисије потиче од сагоревања угља и других енергената за потребе грејања. Важна чињеница је да се у непосредној близини насеља, на адреси Војводе Степе 405, налази котларница ЈКП „Зеленило-Београд“, која користи мазут као енергент и има укупни инсталисани капацитет од 3,75 МW, односно има три котла топлотне снаге по 1,25 МW.

Измерене вредности загађења ваздуха у насељу, у периоду када котларница ради, су увек и по неколико пута веће у односу на вредности емисије (ГВЕ), које су дефинисане Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање бр.06/2016. Наиме, поменутом Уредбом ГВЕ за постојећа мала постројења за азотне оксиде (NOx) износи 250 mg/m3 димног гаса, док су емисије NOx које емитује котларница ЈКП „Зеленило-Београд“ у распону од  700-850 mg/m3  (у зависности од степена оптерећења горионика). Истом Уредбом ГВЕ за постојећа мала постројења за сумпор диоксид није дефинисана, али јесте за средња постројења (преко 10 MW која раде на течна горива) и износи 1700 mg/m3 , док су емисије SO2 које емитује ова котларница у опсегу 1780-2150 mg/m3 . Осим тога, насељем се шири тежак мирис мазута који улази у стамбене јединице и када су прозори затворени, посебно у оближњим улицама. Немогуће је проветрити станове, јер је мирис мазута изузетно непријатан. Услед тога, одређени број становника је набавио уређаје за мерење квалитета ваздуха, који показују значајна одступања у периоду када котларница ради у односу на период када не ради и дате резултате вам можемо ставити на располагање.

Напомињемо да у насељу живи велики број деце, која представљају најугроженију групу, те да се у непосредној близини котларнице налази Основна школа „Данило Киш“, коју похађа око 1.500 ученика и вртићи „Мала сирена“ и „Лептирић“ са око 700 деце. Сва три објекта су удаљена ваздушном линијом мање од 200 метара од котларнице, па су деца током читавог дана изложена штетном утицају, с обзиром да највећи број деце и живи у самом насељу. Поред тога, за много деце није било места у вртићима у насељу, те је број деце која су изложена оваквом утицају још већи. У насељу је дијагностификован значајан број случајева астме и код деце и код одраслих.

Током неколико претходних година, Удружење указује на овај проблем, а последњи пут је то учињено дописом од 28.10.2020. године, који је упућен ЈКП „Зеленило-Београд“, градоначелнику Београда, проф. др. Зорану Радојичићу, председници Владе Републике Србије, Ани Брнабић, као и председнику Радне групе за системско решавање питања заштите ваздуха у Србији и Министарству заштите животне средине Републике Србије.

Од стране ЈКП „Зеленило-Београд“ смо добили одговор да активно раде на решавању питања наведене котларнице и да ће у 2021. години приступити његовој реализацији, уколико буду добили потребна средства. Од стране Министарства заштите животне средине смо добили одговор да ће се активно укључити у решавање проблема.

Наведени одговори на упућени допис нису у складу са предлогом краткорочних и дугорочних мера, које су предвиђене Нацртом Плана.

Наиме, Нацртом Плана предвиђа се следеће:

  1. У оквиру Специфичног циља Смањење емисија загађујућих материја из индивидуалних ложишта, предложена је мера Одређивање броја привредних субјеката који користе индивидуална ложишта (стр. 162), за коју је предвиђени рок за спровођење везан за 2022. годину! Мишљења смо да би ово морала бити мера која претходи Плану Нацрта, јер дефинисање временских оквира за реализацију предложених мера мора бити засновано на детаљним подацима, а не да се читаве две године имплементације Плана утроше на „Сакупљање комплетних информација о типу горива, годишњој потрошњи и врсти котла/уређаја за спаљивање горива и општем стању система за одвод димних гасова, као и привредној делатности за коју се користе.“, како је наведено у Нацрту Плана. Ове податке о наведеној котларници поседује и Удружење, а сасвим је вероватно и Град Београд и Секретаријат.
  1. У оквиру Специфичног циља Смањење емисија загађујућих материја из индивидуалних ложишта, предложена је мера Израда стратегије за смањење емисија загађујућих материја из индивидуалних ложишта из привреде (стр. 162), за коју је предвиђени рок за спровођење везан за 2024. годину! Као очекивани резултат наводи се „Смањење броја индивидуалних ложишта у привреди – смањење емисије загађујућих материја у ваздух“, а као један од индикатора „Број и обим спроведених субвенција или других типова олакшица”. Мишљења смо да су дефинисани очекивани резултати и поменути индикатор немерљиви и да није јасно да ли ће се процес субвенционисања гашења котларница или преласка на други енергент одвијати и пре доношења стратегије и акционог плана (или ће стратегија и акциони план бити донети пре наведене 2024. године, а читав процес бити завршен до 2024. године?). Свакако, предвиђени рокови нису у складу са одговором ЈКП „Зеленило-Београд“ који дефинише решавање проблема котларнице на адреси Војводе Степе 405 током 2021. године.
  1. У оквиру Специфичног циља Смањење емисија из постројења за производњу топлотне енергије, предложена је мера Гашење котларница (стр. 165), за коју је предвиђени рок за спровођење везан за 2024. годину (рок је исти као и рок за израду стратегије за смањење емисија загађујућих материја из индивидуалних ложишта из привреде, која треба да претходи конкретним активностима гашења!). Као индикатор се наводи број угашених или конвертованих котларница и мишљења смо да је овако дефинисани индикатор немерљив. На овом месту треба поновити чињеницу да није јасно да ли ће се процес гашења котларница или преласка на други енергент одвијати и пре доношења стратегије и акционог плана (или ће стратегија и акциони план бити донети пре наведене 2024. године, а читав процес бити завршен до 2024. године?). Свакако, предвиђени рокови нису у складу са одговором ЈКП „Зеленило-Београд“ који дефинише решавање проблема котларнице на адреси Војводе Степе 405 током 2021. године.     

На крају истичемо да проблем загађења који се јавља употребом мазута у котларници ЈКП „Зеленило-Београд“ може бити решен на неколико начина пре рокова дефинисаних Нацртом Плана, односно током 2021. године:

  1. Прикључењем котларнице на даљински систем грејања ЈКП „Београдске електране“, где би трошкови прикључења били минимални, јер топловод пролази кроз комплекс ЈКП „Зеленило-Београд“, док би се котларница претворила у подстаницу;
  2. Преласком на еколошко гориво – лако лож уље;
  3. Гасификацијом топлане;
  4. Инсталирањем топлотних пумпи.

Молимо вас да размотрите предлоге Удружења за унапређење Нацрта Плана и да предложене мере ускладите са одговорима које је Удружење добило на бројне до сада упућене  дописе за решавање проблема предметне котларнице. Мишљења смо да су трошкови неопходни за решење овог еколошког проблема изузетно мали у односу на буџет Града Београда и да предметна котларница може бити угашена или конвертована током 2021. године.