Nacrt Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd – mišljenje, primedbe i predlozi

U skladu sa pozivom koji je upućen zainteresovanoj javnosti, Gradskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine uputili smo dopis sa komentarima na Nacrt Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd.

 

 

Predmet:Nacrt Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd – mišljenje, primedbe i predlozi

 

Poštovani,

 

Obraćamo vam se u skladu sa pozivom, koji je upućen zainteresovanoj javnosti da dostavi komentare na Nacrt Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Beograd (u daljem tekstu Nacrt Plana).

Mišljenja smo da Nacrt Plana predstavlja iskorak u odnosu na prethodni Plan kvaliteta vazduha, ali da je zbog zdravlja građana neophodno unaprediti predložene kratkoročne i srednjeročne mere, pre svega one koje se odnose na gašenje kotlarnica za daljinsko grejanje.

Na strani 109 Nacrta Plana navodi se, na osnovu analize podataka merenja, da na lokaciji Stepa Stepanović čak 64% emisije potiče od sagorevanja uglja i drugih energenata za potrebe grejanja. Važna činjenica je da se u neposrednoj blizini naselja, na adresi Vojvode Stepe 405, nalazi kotlarnica JKP „Zelenilo-Beograd“, koja koristi mazut kao energent i ima ukupni instalisani kapacitet od 3,75 MW, odnosno ima tri kotla toplotne snage po 1,25 MW.

Izmerene vrednosti zagađenja vazduha u naselju, u periodu kada kotlarnica radi, su uvek i po nekoliko puta veće u odnosu na vrednosti emisije (GVE), koje su definisane Uredbom o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje br.06/2016. Naime, pomenutom Uredbom GVE za postojeća mala postrojenja za azotne okside (NOx) iznosi 250 mg/m3 dimnog gasa, dok su emisije NOx koje emituje kotlarnica JKP „Zelenilo-Beograd“ u rasponu od  700-850 mg/m3  (u zavisnosti od stepena opterećenja gorionika). Istom Uredbom GVE za postojeća mala postrojenja za sumpor dioksid nije definisana, ali jeste za srednja postrojenja (preko 10 MW koja rade na tečna goriva) i iznosi 1700 mg/m3 , dok su emisije SO2 koje emituje ova kotlarnica u opsegu 1780-2150 mg/m3 . Osim toga, naseljem se širi težak miris mazuta koji ulazi u stambene jedinice i kada su prozori zatvoreni, posebno u obližnjim ulicama. Nemoguće je provetriti stanove, jer je miris mazuta izuzetno neprijatan. Usled toga, određeni broj stanovnika je nabavio uređaje za merenje kvaliteta vazduha, koji pokazuju značajna odstupanja u periodu kada kotlarnica radi u odnosu na period kada ne radi i date rezultate vam možemo staviti na raspolaganje.

Napominjemo da u naselju živi veliki broj dece, koja predstavljaju najugroženiju grupu, te da se u neposrednoj blizini kotlarnice nalazi Osnovna škola „Danilo Kiš“, koju pohađa oko 1.500 učenika i vrtići „Mala sirena“ i „Leptirić“ sa oko 700 dece. Sva tri objekta su udaljena vazdušnom linijom manje od 200 metara od kotlarnice, pa su deca tokom čitavog dana izložena štetnom uticaju, s obzirom da najveći broj dece i živi u samom naselju. Pored toga, za mnogo dece nije bilo mesta u vrtićima u naselju, te je broj dece koja su izložena ovakvom uticaju još veći. U naselju je dijagnostifikovan značajan broj slučajeva astme i kod dece i kod odraslih.

Tokom nekoliko prethodnih godina, Udruženje ukazuje na ovaj problem, a poslednji put je to učinjeno dopisom od 28.10.2020. godine, koji je upućen JKP „Zelenilo-Beograd“, gradonačelniku Beograda, prof. dr. Zoranu Radojičiću, predsednici Vlade Republike Srbije, Ani Brnabić, kao i predsedniku Radne grupe za sistemsko rešavanje pitanja zaštite vazduha u Srbiji i Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije.

Od strane JKP „Zelenilo-Beograd“ smo dobili odgovor da aktivno rade na rešavanju pitanja navedene kotlarnice i da će u 2021. godini pristupiti njegovoj realizaciji, ukoliko budu dobili potrebna sredstva. Od strane Ministarstva zaštite životne sredine smo dobili odgovor da će se aktivno uključiti u rešavanje problema.

Navedeni odgovori na upućeni dopis nisu u skladu sa predlogom kratkoročnih i dugoročnih mera, koje su predviđene Nacrtom Plana.

Naime, Nacrtom Plana predviđa se sledeće:

  1. U okviru Specifičnog cilja Smanjenje emisija zagađujućih materija iz individualnih ložišta, predložena je mera Određivanje broja privrednih subjekata koji koriste individualna ložišta (str. 162), za koju je predviđeni rok za sprovođenje vezan za 2022. godinu! Mišljenja smo da bi ovo morala biti mera koja prethodi Planu Nacrta, jer definisanje vremenskih okvira za realizaciju predloženih mera mora biti zasnovano na detaljnim podacima, a ne da se čitave dve godine implementacije Plana utroše na „Sakupljanje kompletnih informacija o tipu goriva, godišnjoj potrošnji i vrsti kotla/uređaja za spaljivanje goriva i opštem stanju sistema za odvod dimnih gasova, kao i privrednoj delatnosti za koju se koriste.“, kako je navedeno u Nacrtu Plana. Ove podatke o navedenoj kotlarnici poseduje i Udruženje, a sasvim je verovatno i Grad Beograd i Sekretarijat.
  1. U okviru Specifičnog cilja Smanjenje emisija zagađujućih materija iz individualnih ložišta, predložena je mera Izrada strategije za smanjenje emisija zagađujućih materija iz individualnih ložišta iz privrede (str. 162), za koju je predviđeni rok za sprovođenje vezan za 2024. godinu! Kao očekivani rezultat navodi se „Smanjenje broja individualnih ložišta u privredi – smanjenje emisije zagađujućih materija u vazduh“, a kao jedan od indikatora „Broj i obim sprovedenih subvencija ili drugih tipova olakšica”. Mišljenja smo da su definisani očekivani rezultati i pomenuti indikator nemerljivi i da nije jasno da li će se proces subvencionisanja gašenja kotlarnica ili prelaska na drugi energent odvijati i pre donošenja strategije i akcionog plana (ili će strategija i akcioni plan biti doneti pre navedene 2024. godine, a čitav proces biti završen do 2024. godine?). Svakako, predviđeni rokovi nisu u skladu sa odgovorom JKP „Zelenilo-Beograd“ koji definiše rešavanje problema kotlarnice na adresi Vojvode Stepe 405 tokom 2021. godine.
  1. U okviru Specifičnog cilja Smanjenje emisija iz postrojenja za proizvodnju toplotne energije, predložena je mera Gašenje kotlarnica (str. 165), za koju je predviđeni rok za sprovođenje vezan za 2024. godinu (rok je isti kao i rok za izradu strategije za smanjenje emisija zagađujućih materija iz individualnih ložišta iz privrede, koja treba da prethodi konkretnim aktivnostima gašenja!). Kao indikator se navodi broj ugašenih ili konvertovanih kotlarnica i mišljenja smo da je ovako definisani indikator nemerljiv. Na ovom mestu treba ponoviti činjenicu da nije jasno da li će se proces gašenja kotlarnica ili prelaska na drugi energent odvijati i pre donošenja strategije i akcionog plana (ili će strategija i akcioni plan biti doneti pre navedene 2024. godine, a čitav proces biti završen do 2024. godine?). Svakako, predviđeni rokovi nisu u skladu sa odgovorom JKP „Zelenilo-Beograd“ koji definiše rešavanje problema kotlarnice na adresi Vojvode Stepe 405 tokom 2021. godine.     

Na kraju ističemo da problem zagađenja koji se javlja upotrebom mazuta u kotlarnici JKP „Zelenilo-Beograd“ može biti rešen na nekoliko načina pre rokova definisanih Nacrtom Plana, odnosno tokom 2021. godine:

  1. Priključenjem kotlarnice na daljinski sistem grejanja JKP „Beogradske elektrane“, gde bi troškovi priključenja bili minimalni, jer toplovod prolazi kroz kompleks JKP „Zelenilo-Beograd“, dok bi se kotlarnica pretvorila u podstanicu;
  2. Prelaskom na ekološko gorivo – lako lož ulje;
  3. Gasifikacijom toplane;
  4. Instaliranjem toplotnih pumpi.

Molimo vas da razmotrite predloge Udruženja za unapređenje Nacrta Plana i da predložene mere uskladite sa odgovorima koje je Udruženje dobilo na brojne do sada upućene  dopise za rešavanje problema predmetne kotlarnice. Mišljenja smo da su troškovi neophodni za rešenje ovog ekološkog problema izuzetno mali u odnosu na budžet Grada Beograda i da predmetna kotlarnica može biti ugašena ili konvertovana tokom 2021. godine.